2012 Namwon Korea Open

The Namwon Korean Open is taking place April 21st to 29th in Namwon, Korea.